statut fundacji głód(nie)nażarty

STATUT FUNDACJI “Głód(nie)Nażarty”

(tekst jednolity z dnia 19 marca 2019 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

FUNDACJA “Głód(nie)Nażarty”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 11.02.2019r. Repertorium A 611/2019 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 40 , poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 2. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych, Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji
 5. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego.
 6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 7. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 8. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 9. Prowadzone przez Fundację formy działalności, w tym w zakresie działalności statutowej: zarówno nieodpłatna, jak i odpłatna działalność pożytku publicznego, będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów, wyników każdej z tych działalności przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 10. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 11. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 12. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 13. Fundacja może ustanowić tytuły, ordery, medale i odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji,
 14. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§3

Celami Fundacji są:

 1. Wzrost poziomu wiedzy i świadomości w społeczeństwie w zakresie leczenia i problematyki zaburzeń odżywiania
 2. Poprawa warunków leczenia osób chorych psychosomatycznie
 3. Zwiększenie dostępności profilaktyki zaburzeń odżywiania
 4. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);
 5. Promocja i organizacja wolontariatu
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej
 7. Działania z zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 12. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 13. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 14. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 15. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zmiana celów Fundacji jest dopuszczalna w sposób wskazany w treści &14 Statutu.

 

§4

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

a) diagnozy i terapii psychologicznej, psychiatrycznej i medycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

b) organizowania szkoleń na tematy związane z działalnością Fundacji,

c) propagowania i upowszechniania wiedzy na temat zaburzeń odżywiania i zdrowego trybu życia,

d) stworzenia i prowadzenia interdyscyplinarnej poradni zaburzeń odżywiania

e) współpracy z placówkami medycznymi, psychologicznymi, oświatowymi i wychowawczymi,

f) prowadzenia i wspierania działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej,

g) propagowania rozwoju edukacji z zakresu wiedzy o problemach odżywiania

h) wspierania materialnego i niematerialnego osób i rodzin dotkniętych problemem zaburzeń odżywiania

i) organizowania turnusów wypoczynkowych i terapeutycznych

j) organizowania działalności artystycznej, artystyczno - terapeutycznej poprzez akcje informacyjne i edukacyjne;

k) organizowanie i rozwijanie wydarzeń, tworzących formy artystyczne w zakresie edukacyjnym, profilaktycznym oraz inicjującym społeczny dialog;

l) gromadzenie informacji i materiałów działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie zaburzeń odżywiania;

ł) projektowania, produkcji i udostępniania odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać pomoc w walce z zaburzeniami odżywiania w Polsce;

n) prowadzenie działalności kulturalnej, w tym w sektorze audiowizulanym;

o) prowadzenie działalności wydawniczej;

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych i osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zbieżną z jej celami.

 

FUNDATOR

§5

Do kompetencji Fundatora należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdań przedkładanych przez Fundację właściwym organom.
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji.
 4. Uchwały Fundatora są podejmowane zwykłą większością głosów

 

 ORGANY FUNDACJI

§6

Organem fundacji jest Zarząd Fundacji

 1. W skład Zarządu wchodzą od 1 do 3 osób w tym Prezes, Wiceprezes, powoływane na czas nieoznaczony i odwoływane na mocy oświadczenia Fundatora. Oświadczenie Fundatora decyduje również o funkcji w Zarządzie sprawowanej przez daną osobę. W skład Zarządu może wchodzić również Fundator,
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji oraz sprawuje funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników i pozostałych członków Zarządu Fundacji, o ile zawarto z nimi umowę o pracę.
 3. Nie mogą być członkami Zarządu Fundacji osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku zatrudnienia oraz mogą być wynagradzani i nagradzani z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie z dochodów Fundacji
 5. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu,
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów,
 8. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 9. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu.
 10. Z przebiegu posiedzeń Zarządu sporządza się protokół,
 11. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§7

Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

c) podejmowanie decyzji w sprawie zmian celów i Statutu Fundacji,

d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,

e) prowadzenie list ofiarodawców,

f) decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,

g) prowadzenie rachunkowości Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) sporządzanie i przedkładanie Fundatorowi rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,

i) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

j) sporządzanie planów i programów działalności Fundacji,

k) pozyskiwanie środków na działania statutowe,

l) tworzenie wyodrębnionych funduszy dla poszczególnych zadań,

ł)  ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

m) inne sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji,

n) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacj,

o) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją,

p) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

§8

 1. Członkostwo w organach Fundacji ustaje wskutek:

a) odwołania członka organów przez Fundatora,

b) utraty przez członka organów pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) śmierci członka organu,

d) rezygnacji członka organu,

e) powołania do składu innego organu Fundacji.

2. Członek organu Fundacji składa rezygnację na ręce Fundatora. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

MAJĄTEK FUNDACJI

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie:pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§10

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są także:

a) darowizny, spadki,zapisy,

b) dotacje,subwencje,

c) odsetki bankowe i przychody z majątku Fundacji,

d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochody ze sprzedaży materiałów reklamowych, sprzedaży usług oraz organizacji odpłatnych imprez

f) dochody z praw majątkowych.

 

§11

1.Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów statutowych, a w przypadku darowizn, spadków, zapisów i dotacji - o ile ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej.

2.Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość darowizny lub spadku.

§12

 1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Coroczne sprawozdania finansowe Fundacji Zarząd Fundacji przedkłada Fundatorowi do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku obrotowym.
 3. Fundator zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji w terminie 6 miesięcy od dnia przedłożenia,
 4. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.
 5. Obowiązek sporządzania, zatwierdzania oraz złożenia sprawozdania finansowego Fundacji, o którym stanowi &12 ust.2 i 3 Statutu może zostać wyłączony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskutek przyjęcia uproszczonego trybu ewidencji przychodów i kosztów Fundacji.

 

§13

 1. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ZMIANA CELÓW I STATUTU FUNDACJI

§14

Zmiany celów Fundacji oraz zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, przepisów prawa lub umów międzynarodowych.

§16

Środki pozostałe po likwidacji Fundacji przeznacza się innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.